Úplná pravidla soutěže

Hravé léto s Wobenzymem“
 
I.
Pořadatel soutěže

Pořadatelem spotřebitelské soutěže s názvem " Hravé léto s Wobenzymem " (dále jen "soutěž”) je obchodní společnost Mucos Pharma CZ, s.r.o., se sídlem: Průhonice, Uhříněveská 448, IČ: 18630138 (dále jen "pořadatel")

II.
Časový harmonogram soutěže

Soutěž začíná 1. 7. 2010 a končí 30. 9. 2010
 
III.
Podmínky účasti v soutěži
Soutěžícím se může stát každý uživatel elektronické komunitní sítě Facebook (dále jen „Facebook“), jenž je fyzickou osobou starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky nebo Slovenské republiky způsobilou k právním úkonům.
Existují dvě soutěže:
Podmínkou účasti v soutěži v kategorii „Hravé léto s Wobenzymem“   je zhotovení fotografie, na kterých bude zřetelným způsobem zobrazeno libovolné balení léku Wobenzym a jejíž téma bude dovolená, cestování, prázdniny, léto, sport nebo odpočinek a zaslat tuto fotografii na stránky hrave-leto.wobenzym.cz .
Podmínkou účasti v soutěži v kategorii „ Hravé léto“ je zhotovení fotografie, jejímž tématem  bude dovolená, cestování, prázdniny, léto, sport nebo odpočinek a zaslat tuto fotografii na stránky hrave-leto.wobenzym.cz .
V případě, že v daném soutěžním kole nebudou výherci zvoleni, propadnou výhry ve prospěch pořadatele.
Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a agentury, osoby s pořadatelem a  agenturou na organizaci soutěže spolupracující, jakož i jejich rodinní příslušníci.

IV.
Pravidla soutěže

Soutěžící se zaregistruje na soutez.wobenzym.cz, kde naimportuje své fotografie na stránky. Fotografie musí být ve formátu max. 1 MB. Do jednoho soutěžního kola může soutěžící poslat maximálně tři fotografie.
Zasláním fotografie do soutěže účastník potvrzuje, že:
je autorem dodané fotografie, že tato fotografie je původní,
zveřejněním fotografie a jejím dalším užitím v jiných elektronických nebo tištěných materiálech nevznikne organizátorovi žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejm. právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob),
zveřejněním fotografie nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a dobré mravy,
veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografie (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni předání fotografie uspokojeny.
Zasláním fotografie do soutěže účastník uděluje organizátorovi bezúplatně nevýhradní licenci k užití této fotografie ke všem způsobům jejího užití a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence. Účastník nemá právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. V rámci užití fotografie je organizátor oprávněn užít fotografii vcelku nebo její část, nejen v její původní podobě (tj. v jaké byla účastníkem odevzdána), ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého úpravou a jinou změnou fotografie, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomu účelu je organizátor oprávněn dílo (fotografii) upravovat a jinak měnit.
 Odeslané fotografie budou zkontrolovány administrátorem, který rozhodne o vhodnosti jejich umístění na web. Každá z fotografií podléhá schválení administrátora. Organizátor je zejména oprávněn vyřadit ze soutěže zaslané fotografie, které:
budou obsahovat prvky násilí či erotické prvky v rozsahu překračujícím přípustnou míru nebo míru vhodnou pro zamýšlený účel užití fotografie,
budou porušovat či by mohly porušovat práva třetích osob či budou obsahovat prvky, jejichž užití anebo šíření by porušovalo práva třetích osob,
nebudou zaslány způsobem uvedeným v těchto pravidlech,
by mohly poškodit pověst či dobré jméno organizátora,
již byly užívány (zejména rozšiřováním či sdělováním veřejnosti),
k nimž by nemohl organizátor získat licenci předpokládanou v těchto podmínkách,
u nichž by bylo podezření, že by k nim nemohl organizátor získat licenci předpokládanou v těchto podmínkách,
které budou v rozporu s těmito pravidly,
které budou (či jejich užívání by bylo) jinak v rozporu s českým právním řádem, veřejným pořádkem či dobrými mravy.
Pro nejhezčí fotografii bude moci hlasovat široká veřejnost návštěvníků webu hrave-leto.wobenzym.cz. Uživatelé webu můžou hlasovat pouze 1x pro každou fotografii.
V případě shodnosti hlasů na některém z výherních pořadí získává výhru ten soutěžící, jehož fotografie oceněná uživateli byla do soutěže zaslána dříve. Pokud by ani toto kritérium nebylo dostačující, vyhrazuje si Pořadatel soutěže posoudit finálové Soutěžní fotografie na tomto pořadí a s konečnou platností o výherci rozhodnout. Další ze soutěžících se automaticky posunuje na další soutěžní pořadí a všechna pořadí se tak posouvají.

Výhry:

V kategorii "Hravé léto s Wobenzymem" rozhodne největší počet hlasů návštěvníků webu soutez.wobenzym.cz o výhře mobilního telefonu Nokia X6
V kategorii "Hravé léto" rozhodne největší počet hlasů návštěvníků webu soutez.wobenzym.cz o výhře mobilního telefonu Nokia 5530
 
V.
Kontaktování výherce a doručení výhry:
Výherci soutěže musejí umožnit pořadateli soutěže své kontaktování za účelem poskytnutí výher. V případě, že výherce nebude možno kontaktovat, je organizátor soutěže oprávněn odebrat výhru takovémuto výherci a přiznat ji jinému výherci (náhradníkovi), který splní podmínky přiznání výhry jako bezprostředně následující po výherci, jemuž musela být výhra v důsledku nemožnosti tohoto kontaktovat odebrána.
Vyhlášení výherců bude vždy do 3 pracovních dnů po skončení daného soutěžního kola. Výhry budou soutěžícím distribuovány prostřednictvím zásilkové služby České pošty, a to pouze na území České republiky a Slovenské republiky
 
 VI.
Práva a povinnosti pořadatele:
Pořadatel má právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti, či soutěž předčasně ukončit, nebo zcela zrušit. Pořadatel je oprávněn měnit druhy výher v soutěži, a to i v průběhu soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky předávání výher tak, aby v případě, že mu výhry nebudou doručeny včas, mohly být i přesto výhercům poskytnuty. Výhry soutěžících - výherců, které z důvodů ležících nikoliv na straně pořadatele, v případě kdy nebude možné výherce kontaktovat, či mu výhru doručit, propadají ve prospěch pořadatele, resp. pořadatel je oprávněn dle pravidel soutěže určit náhradního výherce, jemuž bude výhra přiznána.
Výhry v soutěži nelze vymáhat právní cestou, stejně tak i tyto vyplatit v hotovosti.
Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry z důvodu nedostatků (neposkytnutí součinnosti) na straně soutěžícího, nebo v případě změny bydliště výherce, pokud tato změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena v souvislosti s doručením výhry. Dále pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení výhry z důvodů spočívajících na straně držitele poštovní licence a/nebo kurýrní služby.
Pořadatel neodpovídá (nenese jakoukoli odpovědnost) za jakékoli škody vzniklé výhercům v souvislosti s užitím či realizací výher.
 
 VII.
Osobní údaje:
Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu tak, jak je dobrovolně poskytl prostřednictvím registrace na internetovou adresu hrave-leto.wobenzym.cz , pro další marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele na dobu 10 let v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Soutěžící, resp. výherce, zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly použity v plném rozsahu k účelům výše uvedeným a zpracovávány i prostřednictvím třetích osob, pověřených pořadatelem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat, nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a před ukončením soutěže je jeho následkem vyloučení ze soutěže, včetně ztráty možnosti na přiznání výhry, bylo-li odvolání souhlasu doručeno pořadateli před jejím obdržením.
Vstupem do soutěže se všichni její účastníci zavazují bezvýhradně dodržovat její pravidla. V opačném případě budou ze soutěže vyloučeni. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít jejich osobnostních údajů (jména, hlasu, fotografie, apod.) ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech pořadatele soutěže s tím, že mohou být bezplatně pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i jejich zvukové a obrazové záznamy. V případě nesouhlasu nebude výherci přiznán nárok na výhru.
 
 VIII.
Závěrečná ustanovení
Pravidla soutěže (dále jen “pravidla") jsou po dobu trvání soutěže v plném znění zveřejněna na oficiálních webových stránkách pořadatele hrave-leto.wobenzym.cz.
Pořadatel neodpovídá za úplnost výtahu z těchto pravidel, která jsou ve zkrácené verzi zveřejňována na propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.
V Praze dne 30.6.2010

Mucos Pharma CZ- pořadatel soutěže